Odpověď primátora Pardubic Martina Charváta na otevřený dopis pracovní skupiny Mlýny

Na otevřený dopis pracovní skupiny Mlýny zareagoval pan primátor Ing. Martin Charvát tímto dopisem:

Pokračování článku…

08
Říj 2015
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Otevřený dopis primátoru města Pardubic | Reakce na aktuální situaci spjatou s prodejem Automatických mlýnů

Ing. Martin Charvát
Primátor města
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Pardubice, 24. září 2015

Vážený pane primátore,

obracíme se na Vás jménem zástupců široké odborné i laické veřejnosti, jménem platformy Mlýny městu, jejímž cílem bylo a je vést veřejnou diskuzi o tom, jaké jsou cesty pro zapojení areálu Winternitzových mlýnů do struktury a života města a jakým způsobem zamezit reálné hrozbě vzniku chátrajícího opuštěného průmyslového areálu. Z této platformy později vznikla mezioborová pracovní skupina Mlýny, která se od října 2013 zabývala problematikou hlouběji. Tato pracovní skupina vypracovala dokument zahrnující vizi budoucího využití, prostorovou studii i harmonogram kroků vedoucích k postupnému oživování a celkové konverzi areálu. Pracovní skupina Mlýny, tvořená zástupci několika kulturních neziskových organizací, architekty, historiky i pracovníky Magistrátu města Pardubic se ve spolupráci s Odborem rozvoje a strategie rovněž podílela na formulování projektové fiše pro čerpání finančních prostředků z ITI na případnou rekonverzi areálu Automatických mlýnů.

Pokračování článku…

24
Zář 2015
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Automatické mlýny | výstava

Ve středu 9. září 2015 bude v 17:00 bude v prostorách Domu U Jonáše, Pernštýnské nám. 50, Pardubice zahájena výstava k tématu historie a architektury Witernitzových automatických mlýnů.

Invalid Displayed Gallery

Pokračování článku…

02
Zář 2015
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Stanovisko pracovních skupin Mlýny a kulturní koncepce k jednání Zastupitelstva města Pardubic dne 23.9.2014

K hlasování o odkupu areálu Automatických mlýnů do majetku města

Úterní zasedání Zastupitelstva města Pardubic neschválilo usnesení, které mělo vést k odkupu Automatických mlýnů do majetku města, zamítavě se též vyjádřilo k tomu, aby se věcí zabývalo zastupitelstvo nové a nepřijalo ani materiál, jehož zpracováním před několika měsíci sami zastupitelé pověřili pracovní skupinu Mlýny. Tato pracovní skupina složená se zaměstnanců Magistrátu města Pardubic (Odboru školství, kultury a sportu, Odboru hlavního architekta, Odboru rozvoje a strategie), jakož i ze zástupců občanské společnosti (Offcity, Terra Madoda) a Divadla 29, na materiálu pracovala od října 2013. Dokument reflektoval výstupy z šetření s pardubickou veřejností i se zástupci místních příspěvkových a neziskových organizací z oblasti kultury, vzdělávání či sociálního podnikání. Nepřijetí materiálu znevažuje práci všech lidí, kteří se na definování vize rekonverze Automatických mlýnů do kulturfabrik podíleli, a to včetně zaměstnanců Magistrátu města Pardubic.

Pokračování článku…

26
Zář 2014
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Vize pardubické kulturfabrik – přátelské setkání na dvoře Automatických mlýnů | 19.9.2014 od 17:00

V úterý 23. září 2014 má Zastupitelstvo města Pardubic na svém zasedání rozhodovat o odkupu Automatických mlýnů do vlastnictví města. Přijďte s námi v pátek 19. září 2014 od 17:00 pohovořit na téma budoucnosti této stavby a celého areálu, setkat se nad vizí pardubické kulturfabrik. Materiál, na němž jsme společně s vámi několik posledních měsíců pracovali, je konečně na světě, zastupitelům ho předkládáme jako podklad pro jejich rozhodování. Volně ke stažení ho naleznete zde.

Zveme vás na nádvoří Automatických mlýnů, kde vám zmiňovaný dokument chceme představit – formou několika mini diskusí a drobné výstavy. Pro ty, co vydrží až do konce: hudební tečka: Pítrs a Márdy z Vypsané FiXy pro Mlýny městu!

Program setkání:

Pokračování článku…

16
Zář 2014
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 2 komentáře

Automatické mlýny: Pardubická kulturfabrik | FAQ

Pro snadnější orientaci a jako doplnění k materiálu, jež je předkládán pardubickému zastupitelstvu, stručné odpovědi na otázky spjaté s vizí rekonverze Automatických mlýnů do tzv. kulturfabrik:

Pokračování článku…

10
Zář 2014
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Automatické mlýny: Pardubická kulturfabrik | rozpracování myšlenky

Automatické mlýny 2022

23. září 2014 proběhne poslední zasedání Zastupitelstva města Pardubic před komunálními volbami. Na tomto zasedání se má mimo jiné rozhodovat o koupi Automatických mlýnů do vlastnictví města. Důvodová zpráva, na jejíž tvorbě pracovala pracovní skupina Mlýny složená ze zástupců Magistrátu města Pardubic i občanské společnosti (zástupců iniciativy Mlýny městu!), rozpracovává výsledky předchozích šetření. Zástupcům města Pardubic i široké veřejnosti takto předkládá vizi o dalším využití Automatických mlýnů.

Materiál obsahuje prostorovou studii, základní popis navržených funkcí umístěných do areálu, návrh postupu od odkupu k rekonverzi včetně finanční rozvahy a stručný popis toho, kde je možné čerpat finanční prostředky na rekonverzi.

Dokument je ke stažení zde.

09
Zář 2014
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 4 komentáře

Prohlášení pracovní skupiny Mlýny po Zasedání zastupitelstva města Pardubic 13. 5. 2014

Pracovní skupina Mlýny předložila počátkem května pardubickým zastupitelům dokument, jehož zpracováním byla v prosinci roku 2013 zastupiteli pověřena. Materiál popisuje výstupy z workshopu Automatické mlýny; věc veřejná, kterého se zúčastnilo 50 obyvatelů města Pardubic a z dotazníkového šetření, kterého se účastnilo 21 pardubických neziskových a příspěvkových organizací (např. Východočeské muzeum, Komorní filharmonie, Péče pro duševní zdraví, ZUŠ Pardubice Polabiny, Univerzita Pardubice, Krajská knihovna, o. s. Město na kole, KC Pardubice a další). Dotazníkové šetření s představiteli pardubických neziskových organizací i workshop s veřejností poskytl pracovní skupině cenná data. Jedním z nejpodstatnějších je závěr, že město by mělo usilovat o získání vlivu nad další budoucností mlýnů prostřednictvím jejich vlastnictví nebo partnerství s potenciálním vlastníkem. Na tomto se shodlo všech 21 představitelů pardubických organizací. Dále se téměř všichni dotazovaní shodli na tom, že si dokáží představit jednorázové i periodické fungovaní svých organizací v areálu Automatických mlýnů.

Pokračování článku…

20
Kvě 2014
PUBLIKOVAL
RUBRIKA Mlýny městu
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Jak vidí budoucnost Automatických mlýnů zástupci pardubických neziskovek a příspěvkovek

Jak vidí budoucnost Automatických mlýnů zástupci pardubických neziskových a příspěvkových organizací? Sledujte video kanál rozhovorů zde.

Pokračování článku…

15
Kvě 2014
PUBLIKOVAL
KOMENTÁŘE 0 Komentářů

Automatické mlýny: Pardubická kulturfabrik? Stručné zhodnocení výstupů pracovní skupiny Mlýny

Níže publikovaný dokument je výsledkem několikaměsíčního snažení pracovní skupiny Mlýny složené ze zástupců Divadla 29, iniciativy Mlýny městu!, spolku Offcity, Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic (dále jen MmP), Odboru školství, kultury a sportu MmP a Odboru kanceláře primátora MmP, která byla Radou města Pardubic dne 5. listopadu 2013 pověřena zpracováním vize a strategie využití areálu Automatických mlýnů pro projekt kulturfabrik. Materiál byl zároveň předložen členům Zastupitelstva města Pardubic a má být projednáván na jeho zasedání dne 13. května 2014.

pruh5

V přiloženém dokumentu naleznete stručné shrnutí výstupů; z workshopu na téma Automatické mlýny: věc veřejná, který demonstruje názor širší pardubické veřejnosti. Na pardubické neziskové a příspěvkové organizace pohybující se v oblastech kultury, vzdělávání či sociálního podnikání pak bylo zaměřeno dotazníkové šetření, jež probíhalo od listopadu 2013 do března 2014. S částí respondentů se nám zároveň podařilo zrealizovat video rozhovory. Sestřih z nich pak tvoří krátký spot v úvodu příspěvku, kompletní rozhovory můžete shlédnout na tomto kanále.

Materiál pak doplňují nezbytné vize týkající se nejen samotného obsahu, ale především toho, že rekonverze areálu by měla probíhat postupně v několika fázích a z mlýnů by v žádné z nich neměl vymizet život. Neuzavírat prostory ani v době přestavby je ostatně jedno z desatera úspěchů regenerace brownfields, které uvádějí autoři publikace Továrny na sny zabývající se konverzemi průmyslových areálů.

Pokračování článku…

10
Kvě 2014
PUBLIKOVAL
KOMENTÁŘE 0 Komentářů